V rámci projektu je realizováno celkem 96 kurzů, z toho 57 inovovaných (i) a 39 zcela nových (n).

Katedra biologie

1 Biogeografie-zoogeografie (i)

2 Ekologie (i)

3 Biologie a ekologie člověka (i)

4 Metody molekulární biologie (i)

5 Genetika (i)

6 Evoluční biologie (i)

7 Elektronová mikroskopie (n)

8 Biologicky aktivní látky (n)

9 Biologie parazitů (n)

10 Vybrané kapitoly z etologie bezobratlých (n)

11 Fyziologie a molekulární biologie živočišné buňky (i)

12 Biologie členovců (i)

13 Úvod do studia biologie (i)

14 Biologie prokaryot a virů (i)

15 Obecná parazitologie (i)

16 Forenzní biologie (i)

17 Antropologie a genetika člověka (i)

18 Ekotoxikologie (i)

19 Environmentální výchova (i)

20 Sociobiologie (n)

21 Základy fytopatologie (n)

22 Mikrofluidní systémy a biologická analýza (n)

23 Výchova ke zdraví a základy první pomoci (n)

24 Fylogeneze a systém nižších rostlin (i)

25 Biologie půdních mikroorganismů (i)

26 Využití molekulárně genetických metod při studiu mikr. spol. (i)

27 Mykologie (i)

28 Bioanalytické metody (i)

29 Informační technologie v biologických vědách I a II (i, n)

30 Bioindikátory - terénní kurz (i)

31 Biometrika (i)

32 Fylogeneze a systém bezobratlých (i)

Katedra geografie

1 Geografická kartografie (n)

2 Regionální exkurze - Česko (n)

3 Kulturní krajiny Česka (n)

4 Zahraniční exkurze - po památkách UNESCO (n)

5 Geografické informační systémy I a II (i)

6 Přístrojová měření ve fyzické geografii (i)

7 Monitoring vybraných prvků atmosféry a hydrosféry I a II (i)

8 Praktická měření ve fyzické geografii (i)

Katedra matematiky

1 Úvod do matematiky I a II (i)

2 Repetitorium matematiky (i)

3 Úvod do LaTeXu (i)

Katedra informatiky

1 Počítačové sítě I a II (i)

2 Úvod do informatiky (i)

3 Hybridní Petriho sítě (n)

4 Pokročilé techniky ve VBA (n)

5 Úvod do Event B (n)

6 Programování pro mobilní platformy (n)

7 Hradlová pole a jazyk VHDL (n)

8 Základy neuronových sítí (n)

9 Architektura a infrastruktura IT (n)

10 Informační a komunikační technologie (n)

11 Základy ICT (n)

12 Praktikum z algoritmů a datových struktur (n)

13 Programování v Pythonu (i)

14 Číslicové systémy (i)

15 Praktikum z číslicových systémů (i)

16 Operační systémy - cvičení (i)

17 Kvantitativní management (i)

 

Katedra Chemie

1 Fyzika pro chemiky (n)

2 Supramolekulární chemie (n)

3 Výpočty v programu MAPLE (n)

4 Matematika pro chemiky (n)

5 Úvod do anorganických materiálů (n)

6 Instrumentální analýza (i)

7 Toxikologie I a II (i)

8 Toxikologie vojenská a agrochemická (i)

9 Biochemie (i)

10 Úvod do biochemie a biofyziky (i)

11 Fyzikální chemie I (i)

12 Úvod do chemického inženýrství (i)


Katedra fyziky

1 Úvod do nanotechnologií a nanomateriálů (n)

2 Základy fyziky nanomateriálů (n)

3 Difrakce záření a struktura materiálů (n)

4 Počítačový design nanomateriálů (n)

5 Fyzika povrchů (n)

6 Nanomateriálové inženýrství (n)

7 Počítačové simulace v nanotechnologiích (n)

8 Metody přípravy nanomateriálů (n)

9 Polymerní nanomateriály (n)

10 Nanomateriály na bázi přírodních materiálů (n)

11 Metody, modely a algoritmy v přírodních i sociálních vědách (n)

12 Úvod do fyziky (i)

13 Fyzika I a II (i)

14 Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev (i)

15 Vakuová fyzika a technika (i)

16 Fyzikální metody depozice (i)

17 Charakterizace materiálů II (i)

18 Atomová a jaderná fyzika (i)

 

FŽP

1 Ochrana přírody (i)

2 Pedologie a ochrana půdy (i)

 

FVTM

1 Polymerní materiály (i)

2 Programování výrobních strojů (i)

3 CATIA I (n)

4 Nauka o materiálech II (i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logolink velký

 

logolink velký